Stadgar för Föreningen Svenska Finullsfår

Antagna vid årsmötet i Älvkarleby den 28 juli 2012 och årsmötet i Hällekis den 27 juli 2013.

§ 1 Namn
Föreningens namn är Föreningen Svenska Finullsfår.

§ 2 Ändamål
Föreningens ändamål är:
att säkra finullsrasens framtid i dess ursprungliga miljö.
att utan att ge avkall på rastypiskhet och rasens särart,
utveckla rasens värdefulla egenskaper.
att hålla finullsaveln fri från inblandning av andra raser.
att erbjuda grundläggande utbildningar med anknytning till
finullsfåret och finullsaveln.
att bevaka och främja medlemmarnas rättigheter och
intressen, i egenskap av finullsintressenter, på nationell
och internationell nivå.
att skapa kontakter mellan medlemmarna och mellan dessa
och andra intressenter av finullsfåret.
att samverka med andra fårintressenter, organisationer och
myndigheter för en stark svensk fårnäring förankrad i
det svenska samhället.

§ 3 Medlemskap
Medlem kan de bli som är intresserade av föreningens arbete
och ändamål. Enskilt medlemskap ger en röst.
Familjemedlemskap ger en röst till vardera av två namngivna
familjeföreträdare. Rösträtten är personlig.
Företagsmedlemskap är stödjande och ger inte rösträtt.
Medlem kan genom fullmakt rösta för ytterligare en medlem.

§ 4 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 maj – 30 april.

§ 5 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls sista helgen i juli.
Kallelse sänds ut senast fyra veckor före årsmötet.
Årsmöteshandlingarna ska hållas tillgängliga minst 3 veckor
före årsmötet. Kallelse till extra årsmöte skall ske enligt
samma förfaringssätt.

§ 6 Motioner
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 31
maj.

§ 7 Årsmötesärenden
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
– val av ordförande för mötet
– anmälan av styrelsens val av protokollförare
– val av två justerare tillika rösträknare
– fastställande av röstlängd
– fastställande av föredragningslista
– godkännande av kallelseförfarandet
– styrelsens årsredovisning
– revisorernas berättelse
– fastställande av balansräkning
– fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
– beslut angående vinst eller förlust enligt balansräkningen
– behandling av motioner
– ärenden från styrelsen som hänskjutits till årsmötet
– ersättning till styrelse, revisorer och valberedning
– beslut om verksamhetsplan och budget
– val av styrelse
– val av revisorer och revisorssuppleant
– val av valberedning
– fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
– ärenden som inte kräver beslut

§ 8 Styrelse
Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, som väljs på
ett år, och sju ordinarie ledarmöter, som väljs på två år växelvis,
så att c:a hälften av ledarmöterna väljs vid varje årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare
för ett år. Styrelsen kan knyta adjungerade ledamöter till sig.
Deltagande ordinarie ledamöter har en röst var. Vid lika röstetal
är ordförandens, eller vid dennes frånvaro, vice ordförandens,
röst utslagsgivande. Styrelsen är beslutsmässig om alla ledamöter
blivit kallade och minst fem deltager i mötet. En av deltagarna
skall vara ordföranden eller vice ordföranden. Vid ordförandens
förtida avgång blir ordförandeposten vakant, vice ordföranden
leder styrelsearbetet till nästa årsmöte. Vid ledamots förtida
avgång blir dennes plats vakant till nästa årsmöte då, om
mandattid återstår, fyllnadsval görs.

§ 9 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordföranden och den eller dem
som styrelsen utser.

§ 10 Revision
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning
väljer årsmötet årligen två revisorer och en suppleant.
Revisionen bör vara avslutad och revisionsberättelse
upprättad senast 30 dagar före årsmötet.

§ 11 Valberedning
Valberedningen väljs årligen och skall bestå av tre personer
varav en sammankallande.

§ 12 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av två på
varandra följande årsmöten, varav minst det ena skall vara
ett ordinarie årsmöte. Vid det sista av dessa två skall
stadgeändringen bifallas av minst 2/3 av de närvarande
röstberättigade medlemmarna.

§ 13 Upplösning
Beslut om föreningens upplösning skall fattas av två på
varandra följande årsmöten, varav minst det ena skall vara
ett ordinarie årsmöte. Vid båda dessa årsmöten skall beslutet
bifallas av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade
medlemmarna. Föreningen tillgångar användes enligt det
sista årsmötets beslut.