Bok

 

 

Under året har Förenin­gen Sven­s­ka Fin­ulls­får pro­duc­er­at en bok som tar upp oli­ka aspek­ter för vår lantras. Allt från his­to­ria, avel­s­plan, om hur det är att star­ta upp en fårbesät­tning och hur man kan tän­ka med sin pro­duk­tion. Boken har även kapi­tel om ull, lammkött och fårhälsa.

För­fattare är Leif-Åke Åkesson, Emma Styhr, Fia Söder­berg, Alan Waller, Karin Skogh, textfrån Sven­skt kött och Elsa Lilliebrunner.

Anna Eriks­son har pro­duc­er­at och är redak­tör för boken till­sam­mans med Karin Skogh.

Boken har finan­sier­ats av Europeiska jord­bruks­fonden för lands­bygdsutveck­ling, Jordbruksverket.

Boken vän­der sig till alla som fun­der­ar på att bör­ja med får eller som redan har Fin­ulls­får samt alla andra med intresse för ull och fårvärlden.

Boken går att köpa från förenin­gen för 240 kr + porto.
Den går även att bestäl­la på Adlib­ris, Bokus eller hos bokhandlare.