Finullsskinn

Fin­ullsskinn är uni­ka, då de både är fin­fib­ri­ga och glan­si­ga sam­tidigt!                    Och därmed otroligt mjuka!

Jäm­för man med t.ex. Meri­noskinn, som ock­så är fin­fib­ri­ga, så sak­nar dessa helt glans. Tit­tar man på glans så finns det bland en del andra nordiska lantrasfår, men de har en bety­dligt grövre fiber än Finullens.

Fin­ullsskinn har fan­tastiska egen­skaper, de är myck­et mju­ka, p.g.a. sin fin­fib­righet, glans, silkighet och finkrusighet. Dessu­tom är de myck­et täta i ullen, vilket ger en bra bärighet, vid använd­ning som sitt- eller lig­gskinn av alla de slag. Ullen på Fin­ullsskin­nen är så tät att man vid använd­ning av dem inte tryck­er ihop ullen helt, utan en ull- och ullspalt blir kvar, som är skönt mjuk och ger värme och svalka..