Förkortningar

Förko­rt­ningar

Det är vik­tigt att alla använ­der sam­ma ord och förko­rt­ningar vid mön­string. Då kan man lätt förstå hur en annan mön­strare bedömt ett visst djur. 

Nedan föl­jer en lista med de förko­rt­ningar som Förenin­gen Sven­s­ka Fin­ulls­får tag­it fram. Den är dels uppde­lad efter var­je enskilt mön­stringsmo­ment, och den finns ock­så som en lista sorter­ad i alfa­betisk ordning.

Huvud och bett
Horn över 2 cm = Horn
Inrul­lade nedre ögonlock = Inrul­lade ögon
Icke rastypisk öron­längd = Lån­ga eller Kor­ta öron
Ull på huvudet = Ull h, i pan­nan = Ull p, på kinden = Ull k., på benen = Ull b
Under­bett = Ub , något under­bett = Nub
Under­bett sida = Ubs, något under­bett sida = Nubs
Över­bett = Öb, något över­bett = Nöb.

Rygg och svans 
Hög manke = Hm
Högt kors = Hk
Svank eller sänkt rygg = Svank
Höjd rygg eller stram = Stram
Knipt bog = Knipt
Kroksvans = Kroksv
Lång svans = Lång sv
Ull på svansen = Ull sv

Kön­sor­gan
Kryp­tork­ism = Kr
Små testik­lar = Små test
Ojäm­na testik­lar = oj test
Svull­na testik­lar = Svullen/svullna test
Tvekö­nade = Tvek

Ben­ställ­ning
Knätrång = Knätr
Has­trång = Has­tr
Knävid = Knäv
Hasvid = Hasv
Hän­gande knän = Häng kn
Rakhasig = Rakh
Under­ställd hasvinkel = Under­st
Veka kotor = Veka kot
Stela kotor = Stela kot
Tåtrånghet = Tåtr
Tåvid­het = Tåv
Skev kota = Skev
Bred­klöv = Br klöv
Utväxt klöv= Utv klöv
Spretk­löv = Spretkl

Ull
Vit = V, Svart = S, Brun = B
Ojämn i fär­gen = Brokig
Ensta­ka fläck/fläckar = Fläck­ig,
Vita strån = Vs, ensta­ka vita strån = Evs
Råd­jurs­fär­gat huvud = rdj. h., Råd­jurs­fär­gade ben = rdj. ben.
Myck­et sva­ga krus = Rak ull
Fin­ull = F, Gob­eläng = G, C‑ull/Crossbred = C
Bukull sida = BUS, något bukull sida = NBUS
Gles = G, Medel = M, Tät = T
Död­hår = DH
Märghår = MH, något märghår = NMH

Förko­rt­ningar sorter­ade i bokstavsordning

B = Brun 
Br klöv = Bredklöv 
Brokig = Ojämn i färgen 
BUS = Bukull sida 
C = C‑ull/Crossbred
DH = Dödhår 
Ems = Ensta­ka mör­ka strån 
Evs = Ensta­ka vita strån 
F = Finull 
Fläck­ig = Ensta­ka fläck/fläckar
G = Gles 
G = Gobeläng 
Has­tr = Hastrång 
Hasv = Hasvid 
Hk = Högt kors 
Hm = Hög manke 
Horn = Horn över 2 cm 
Häng kn = Hän­gande knän 
Inrul­lade ögon = Inrul­lade nedre ögonlock 
Knipt = Knipt bog 
Knätr = Knätrång 
Knäv = Knävid 
Kor­ta öron = Icke rastypisk öronlängd 
Kr = Kryptorkism 
Kroksv = Kroksvans 
Lång sv = Lång svans 
Lån­ga öron = Icke rastypisk öronlängd 
M = Medel 
MH = Märghår 
Ms = Mör­ka strån 
NBUS = Något bukull sida 
NMH = Något märghår 
Nub = Något underbett 
Nubs = Något under­bett sida 
Nöb = Något överbett 
oj test = Ojäm­na testiklar 
Rak ull = Myck­et sva­ga krus 
Rakh = Rakhasig 
rdj ben = Råd­jurs­fär­gade ben 
rdj h = Råd­jurs­fär­gat huvud 
S = Svart 
Skev = Skev kota 
Små test = Små testiklar 
Spretkl = Spretklöv 
Stela kot = Stela kotor 
Stram = Höjd rygg eller stram 
Svank = Svank eller sänkt rygg 
Svullen/svullna test = Svull­na testiklar 
T = Tät 
Tvek = Tvekönad 
Tåtr = Tåtrånghet 
Tåv = Tåvidhet 
Ub = Underbett 
Ubs = Under­bett sida 
Ull b = Ull på benen 
Ull h = Ull på huvudet 
Ull k = Ull på kinden 
Ull p = Ull i pannan 
Ull sv = Ull på svansen 
Under­st = Under­ställd hasvinkel 
Utv klöv = Utväxt klö 
V = Vit 
Veka kot = Veka kotor 
Vs = Vita strån 
Öb = Överbett