Livdjur — köpes/säljes

foto: Leif-Åke Åkesson

Här pre­sen­teras livd­jur som förenin­gens medlem­mar har till försäljning.

Vill du läg­ga ut en annons, kon­tak­ta: info@finull.se

Djuren skall vara reg­istr­erade i Elitlamm/fårkontrollen, Mae­di Vis­na- och fotröte­fria (djurä­gar­försäkran) . Ange om djuren mön­strats och i så fall av vem. Bifo­ga gär­na en bild.

Att tän­ka på när man köper livdjur:

Förenin­gen Sven­s­ka Fin­ulls­får rek­om­mender­ar att tän­ka på föl­jande kri­terier för att väl­ja så bra avels­ma­te­r­i­al som möjligt.

- Gårdsmön­strad, gär­na av föres­la­gen mönstrare
— Märg- och död­hår bör/skall ej förekomma
— Ullen bör vara glan­sig, ha god stapel och vara jämn över hela kroppen
— Rak ryg­glin­je och sym­metrisk kropp
— Bra ben- och fot­ställ­ning samt friska klövar
— Bra bett
— Bag­gars testik­lar är friska, jäm­na, inte för små
— Friförk­larad från Maedi-Visna
— Härstamn­ings­be­vis som vis­ar att djuret är ren­rasigt (Förenin­gens log­ga finns på härstamn­ings­be­viset i så fall)

Tit­ta i avel­s­pla­nen för mer infor­ma­tion om rek­om­men­da­tion­er för avel. Använd gär­na avelsvär­den som beskriv­er djurens för­må­ga att nedär­va de oli­ka egen­skaper­na. Välj livd­jur som pas­sar din besät­tning och dina avelsmål!

Köp aldrig livd­jur som ej har härstamn­ings­be­vis om du vill bedri­va avel.


KÖPES:


Sök­er under 2023 att köpa några fin­ull tack­lamm från ströbädd,
Skulle det gå att kom­bin­era med lämplig bagge så vore det önskvärt.
Per Edlund
pe.elektriska@gmail.com
0706225634

Vi önskar köpa ca 8 vux­na fin­ull­stack­or som lam­mat ett par gånger. De ska föst få vara sur­ro­gat­mö­drar åt Meri­no och sedan fort­sät­ta bo på vår gård som ull­pro­du­cen­ter till våra spinn- och tovn­ingskurs­er.  Önskar att de har MV3 sta­tus samt är med i Elit­lamm.  Vi finns 5 mil norr om Göte­borg men kan resa en bit.
Hör gär­na av dig till:
Ingela Hed­lund
Tfn 070–34 96 332
ingela@hedlundmail.se

SÄLJES:


SE 29874, finns i Västerås;

25 st vita tack­or ren fin­ull föd­da 2018–2022, klipp­ta men ej betäck­ta (pas­sar för höstlamning)

MV-fria, med i Elit­lamm, ingen fotrö­ta, ej mönstrade

Avels­bag­gar­na från SE 21806 (de äld­s­ta) och 73637 fr 2021

Skic­ka med­de­lande el SMS:a vid intresse.
Häl­sn Lis­beth o Bör­je Holm,
Täng­by 5,
725 92 Västerås

073–556 86 25


Bagg- och tack­lamm fin­ull KRAV
Vi har bruna lamm av bägge könen. De är reg­istr­erade i Elit­lamm och mae­di­vis­nafria. KRAV-god­kän­da från 23/10 . Mön­strade av Åse Brolin 11 juli. Svar senast 11 augusti.Tacklamm
SE039002 00020
SE039002 00022
SE039002 00026
SE039002 00027

Bag­glamm
SE039002 00013
SE039002 00014

Karin och Mats Tobiasson
Run­tu­na Sör­by 2
611 93 Nyköping
matsotobiasson@gmail.com
0155–241283, 076–804 30 32


1 svart och 4 bruna fina finullsbaggar till salu

MVfria,inga teck­en på fotrö­ta och reg­istr­erade i Elitlamm

Mön­stras d.31 juli av Bir­git Fagh.
Fadern är SE88944-22007
Ägare: Mon­i­ca Tobiasson
Sätu­na Nor­ra Pilgård
58599 Linköping
monica.tobiasson@gmail.com
073–3927653
20230814

Små­land
SE1496 ‑Sälle­bergs Gård
 
Fin­ulls­bag­gar m.m.
Granna, lugna Fin­ulls­bag­gar, med god stängselrespekt. 
 
Flera oli­ka släktlinjer.
 
- Både vita och svar­ta (i oli­ka svar­ta nyanser)
- MV-fria (Intyg med­föl­jer var­je djur))
- Inga teck­en på fotrö­ta eller CODD, (Djurä­gar­försäkran medföjer)
- Gårdsmön­trade av Förenin­gen Sven­s­ka Fin­ulls­fårs föres­lagna mön­strare, Knut Lilliebrunner.
- Alla är både kropps- och ullmön­strade. (Härsstamn­ings­be­vis med­föl­jer var­je djur).
- Mån­ga Fin­ulls­får från Sälle­bergs Gård har höga avelsvärden/poäng.
- Mån­ga bag­gar från Sälle­bergs Gård återfinns i topp­s­kick­tet i Elit­lamms sök­lista för Finullsbaggar.
- Någon riksmön­strad, några efter riksmön­trade föräl­drar, några släkt med “vår” bagge, utsedd till sem­i­nbagge 2019. Bara så kul! En tårdry­pande gläd­je, efter mån­ga års med­vetet avelsarbete.
- Anslut­na till Elitlamm/Fårkontrollen.
- Elit­lamm­skoder finns på alla djur, bara hör av Dig, så skickar vi över.
- Djuren aslut­na till EU/JBV utrot­ning­shotade program.
- Träck­prov tas flera gånger per år.
- Ansluten till besättningsveterinär.
- Smittsky­dd har var­it ytterst vik­tigt för oss, där­för har våra får inte haft några kon­tak­ter med varken andra får, nötkrea­tur eller inköp­ta djur sedan 2015 och stor för­sik­tighet har iak­tag­its vid besök av andra i vår besättning.
- Trans­port­in­tyg m.m. skriv­er vi ut till var­je livdjurskund.
- Livd­jur synar vi alltid klö­var­na m.m. på, ihop med köparen innan vi verkar dem.
-  Även avmaskn­ing gör vi ihop med köparen vid leverans/lastning av djuren. (Byter livd­jur besät­tning anser vi alltid att avmaskn­ing ska ske oavsett om träck­prover inte vis­ar några parasiter).
- Vår Fin­ulls­fårs­besät­tning på Sälle­bergs har vi levt med i näs­tan 40 år och har där­för myck­et per­son­lig rela­tion med våra får.
- Vi har i ingen “broileruppföd­ning”, utan alla våra får får kom­ma ut och beta i ängar och hagar, myck­et är kul­tur­mark­er som brukats i mån­ga hun­dra år. Genom att mån­ga av våra får betar sådana här ängs- och hag­marks­beten är det lätt att se vil­ka som genetiskt är duk­ti­ga foder­sökare, så att den genen bevaras. Den här uppföd­nings­for­men gör att vi kan bevara både en utrot­ning­shotad får­ras och ett utrot­ning­shotat land­skap. Fåren får på sådana här naturbeten lite långsam­mare tillväxt, men blir i gengäld håll­bara livd­jur, när de får växa i sin naturli­ga takt. Naturligtvis behöver de tack­or med mån­ga lamm möj­lighet till bät­tre bete eller till­skottsut­fo­dring. Mån­ga lamm och duk­ti­ga mödrar är ju ett av Fin­ulls­fårets fan­tastiska egen­skaper (= myck­et hög lammvikt/tacka), bred­vid ett uto­mor­dentligt kött, inte bara från lamm, utan i minst lika hög grad från Fin­ulls­får. Fin­ulls­fåret har även den all­ra mjukaste och fin­fib­ri­gaste ullen till både skinn och garn. Våra lugna, sociala Fin­ulls­får från Sälle­bergs Gård är i dag myck­et efter­trak­tade djur, vilket är en stor gläd­je att uppleva.
- 2019 tillde­lades vi gläd­jande 1:pris för bäs­ta vita skinn.
- Eventuellt  kan några tack­or och lamm vara till salu.
- Möjli­gen kan det gå att köpa betäck­ta tackor.
- Välkom­men att höra av Dig med Dina önskemål och frågor!
Lot­tie, Knut o Elsa Lilliebrunner
Sälle­bergs Gård
341 76 Ryssby
sallebergsgard@gmail.com (OBS! Ny!)
073–7774242, 070–3842097