Övriga Kurser

2024

Skinnsöm­nad­skurs

Lär dig sy i fårskinn, utö­ka dina kun­skaper och byt idéer.
Har du inte sytt tidi­gare bör­jar du med att lära dig de traditionella
söm­sät­ten, kän­ner du redan till dem går du vidare med arbeten efter
eget önskemål.

Lördag 3 feb­ru­ari kl. 10.00 — 17.00
Söndag 4 feb­ru­ari kl. 9.00 – 15.00

Plats: Över­jär­va gård, Häst­skostal­let, Solna
Kursledare: Karin Skogh
Kur­savgift: 1 300 kr för medlem i Förenin­gen Sven­s­ka Finullsfår
övri­ga, i mån av plats, 1 500 kr.
Eventuellt mate­r­i­al tillkommer.
Max antal delt­a­gare 10 stycken.

Anmälan senast 21 januari
till kursledaren Karin Skogh karin@ateljelammet.se eller 070–3361993

 

 


2023


Avelsvär­den på fin­ulls­får – hur använ­der jag dem?

Vi behand­lar bland annat den sven­s­ka avelsvärderin­gen på får men
förd­ju­par oss i beskrivnin­gen av avelsvär­de­na för fin­ulls­får. Vi
resoner­ar kring avelsmålen, både för rasen men ock­så ned på
besät­tningsnivå och vad jag behöver göra för att få avelsvär­den på
mina fin­ulls­får. Var hit­tar jag avelsvär­de­na och hur kan jag utforma
min djur­förteck­n­ing för livd­jur­sur­val? Hur kan jag använda
avelsvär­de­na under fåråret? Det­ta och myck­et mer ska vi behandla
på den­na förd­ju­pande kurs om avelsvär­den för finullsfår.

Mål­grupp: medlem­mar i förenin­gen Sven­s­ka Fin­ulls­får, max 10
deltagare.
Tors­dag den 9 novem­ber, klock­an 19–21
Plats: dig­i­talt via Teams, länk kom­mer skickas efter att kursavgiften
inkom­mit på förenin­gens bankgiro.

Kursledare: Tit­ti Strömne, hus­d­jur­sagronom och lammrådgivare
verk­sam i det egna före­taget Gla­da Fåret. Gla­da Fåret bedriv­er även
småskalig lamm­pro­duk­tion sedan 1978 med främ­s­ta mål att erbjuda
håll­bara avels­d­jur av finullsras.

Kost­nad för delt­a­gande: 300 kr för medlem i Förenin­gen Svenska
Fin­ulls­får, övri­ga 600 kr beta­las till bank­giro 5971 ‑7926.

Anmälan senast 30 okto­ber, per e‑post till nittonelva@gmail.com
ange namn och adress i anmälan.


Skinnsöm­nad­skurs

Lär dig sy i fårskinn, utö­ka dina kun­skaper och byt idéer. Har du inte
sytt tidi­gare bör­jar du med att lära dig de tra­di­tionel­la sömsätten,
kän­ner du redan till dem går du vidare med arbeten efter eget
önskemål.

Lördag 11 novem­ber kl. 10.00 — 17.00
Söndag 12 novem­ber kl. 9.00 – 15.00
Plats: Över­jär­va gård, Häst­skostal­let, Solna
Kursledare: Karin Skogh

Kur­savgift 1300 kr för medlem i Förenin­gen Sven­s­ka Finullsfår.
Övri­ga i mån av plats 1500 kr.
Eventuellt mate­r­i­al tillkommer.

Max antal delt­a­gare 10 stycken.
Anmälan senast 1 novem­ber till
kursledaren Karin Skogh karin@ateljelammet.se eller 070‑3361 993


2022

Kurs­er i fårk­lipp­n­ing hösten 2022

Fårk­lipp­n­ing med hand­sax. Fåret står i klipp­stol. Du kan vara helt
nybör­jare. Du lär dig hur fårets kropp ser ut och hur fåret rea­ger­ar på
beröring.

Lördag 10 sep­tem­ber, klock­an 10.00 – 16.00

På efter­mid­da­gen kan du få tes­ta att kar­da på elek­trisk kardmaskin.

Kur­savgift: 400 kr, för medlem i Förenin­gen Sven­s­ka Finullsfår,
övri­ga 650 kr per per­son i mån av plats.

Fårk­lipp­n­ing med maskin i klipp­stol. För dig som är van vid får
och nu vill lära dig klip­pa själv.

Sönda­gen 11 sep­tem­ber, klock­an 10.00 – 16.00

Kur­savgift: 400 kr, för medlem i Förenin­gen Sven­s­ka Finullsfår,
övri­ga 650 kr per per­son i mån av plats.

För båda kurs­er­na gäller:

Plat­sen är Över­jär­va gård, fårhusen, 170 68 Sol­na. Enkelt att komma
till går­den med pen­deltåg mot Märs­ta. Ulriks­dal station.

Det finns kafé på går­den, men du kan ta med egen lunch.

Frå­gor till kursledaren, Ulla Alm.
ullaalm.biogeo@telia.com eller tele­fon 070–730 09 65

Anmälan till karin@ateljelammet.se

Sista dag för anmälan är 28 augusti. 

Kur­savgiften beta­las i förväg till Förenin­gen Sven­s­ka Finullsfår,
bank­giro 5971 ‑7926 eller swish 123‑0441 303.


Kurs­er i fårk­lipp­n­ing våren 2022

Fårk­lipp­n­ing med hand­sax. Fåret står i klippstol.
Du kan vara helt nybör­jare. Du lär dig hur fårets kropp ser ut och hur fåret rea­ger­ar på beröring.

Lördag 30 april, klock­an 10.00 – 16.00
På efter­mid­da­gen kan du få tes­ta att kar­da på elek­trisk kardmaskin.

Kur­savgift: 400 kr, för medlem i Förenin­gen Sven­s­ka Fin­ulls­får,
övri­ga 700 kr per per­son i mån av plats.


Fårk­lipp­n­ing med maskin i klipp­stol. För dig som är van vid får
och nu vill lära dig klip­pa själv.

Sönda­gen 1 maj, klock­an 10.00 – 16.00
Kur­savgift: 400 kr, förmedle­mi Förenin­gen Sven­s­ka Fin­ulls­får,
övri­ga 700 kr per per­son i mån av plats.


För båda kurs­er­na gäller:
Plat­sen är Över­jär­va gård, fårhusen, 1 70 68 Sol­na. Enkelt att kom­ma
till går­den med pen­deltåg mot Märs­ta. Ulriks­dal sta­tion.
Det finns kafé på går­den, men du kan ta med egen lunch.

Anmälan och frå­gor till kursledaren, Ulla Alm.
ullaalm.biogeo@telia.com eller tele­fon 070–730 09 65
Sista dag för anmälan är 15 april.
Kur­savgiften beta­las i förväg till Förenin­gen Sven­s­ka Fin­ulls­får,
bank­giro 5971 ‑7926 eller swish 1 230441 303.


Nybör­jarkurs i tovning

Söndag 30 jan­u­ari kl. 10.00 — 16.00

Plats: Elis­a­bets klass­rum, Över­jär­va Gård, Solna

Kursledare: Mär­ta Hurtig

Kur­savgift: 350 kr förmedlem i Förenin­gen Sven­s­ka Finullsfår,

övri­ga i mån av plats 600 kr per person.

Beta­las till bg 5971 ‑7926 eller swish 1230441303

Lunch finns att köpa i Cafét eller ta med egen matsäck.

Vit okar­dad ull ingår, fär­gad finns att köpa.

Anmälan senast 1 6 januari

till Ulla Alm, 070–7300965, ullaalm.biogeo@telia.com

 

 

2021

Höj värdet på din finull

Kurs i ullhantering.
Adele Poppe berät­tar och vis­ar hur vi kan för­bät­tra värdet på fin­ullen inför förädling eller försäljn­ing. Ofta är det enkla ruti­n­er som gör stor skillnad.
Adele vis­ar ock­så exem­pel på
oli­ka garn med fin­ull. Vi går även igenom ruti­n­er inför fårk­lipp­n­ing och för­var­ing av ullen.
Adele Poppe, Stenkyr­ka Ullspinneri.
Adele har job­bat med ull, skinn
och tex­til i större delen av sitt liv och är delä­gare och dri­ver Stenkyr­ka Ull­spin­neri sedan 2017, hon är även delä­gare och dri­ver sedan 10 år Design & Hantverk Got­land, som har 2 gar­nbu­tik­er och web­bu­tik.
För spin­ner­i­ets pro­duk­tion sorteras för hand ca 2 ton råull per år, som häm­tas från oli­ka gotländ­s­ka kravgårdar.
Lördag den 28 augusti klock­an 10.00 – 15.00
Plats: Anna Eriks­son, Ytter­nut­tö 123, Östham­mar, tel 070–647 00 68
Avgift: 300 kr för medlem i Förenin­gen Sven­s­ka Fin­ulls­får, övri­ga 600 kr per per­son i mån av plats.
Beta­las till bg 5971 ‑7926 eller swish 1 230441 303

Anmälan senast 16/8 till anna@larsmass.se
Vi kom­mer att vara i fårhuset så inga arbet­skläder som använts hos egna får. Egen lunch med­tages. Vi bjud­er på fika under dagen!

Kurs­er i fårk­lipp­n­ing hösten 2021

Fårk­lipp­n­ing med hand­sax. Fåret står i klipp­stol. Du kan vara helt nybör­jare. Du lär dig hur fårets kropp ser ut och hur fåret rea­ger­ar på beröring.

På efter­mid­da­gen kan du få tes­ta att kar­da på elek­trisk kardmaskin.

Lördag 11 sep­tem­ber, klock­an 10.00 – 16.00
Kur­savgift: 300 kr, för medlem i Förenin­gen Sven­s­ka Fin­ulls­får, övri­ga 600 kr per per­son i mån av plats. 

Fårk­lipp­n­ing med maskin i klipp­stol. För dig som är van vid får och nu vill lära dig klip­pa själv. 
Sönda­gen 1 2 sep­tem­ber, klock­an 10.00 – 16.00
Kur­savgift: 300 kr, för medlem i Förenin­gen Sven­s­ka Fin­ulls­får, övri­ga 600 kr per per­son i mån av plats.
För båda kurs­er­na gäller:
Plat­sen är Över­jär­va gård, fårhusen, 170 68 Solna.
Enkelt att kom­ma
till går­den med pen­deltåg mot Märs­ta. Ulriks­dal sta­tion. Hus­bil eller hus­vagn kan du park­era här på gården.
Ta gär­na med egen lunch.
Anmälan senast 1/9 och frå­gor till kursledaren, Ulla Alm.ullaalm.biogeo@telia.com eller tele­fon 070–7300965

Kur­savgiften beta­las i förväg till Förenin­gen Sven­s­ka Fin­ulls­får,bank­giro 5971 ‑7926 eller swish 1 230441 303