Om Föreningen Svenska Finullsfår

Förenin­gen Sven­s­ka Fin­ulls­får är en rik­stäckande ras­fören­ing för finullsfår.

Förenin­gens ändamål är bland annat att säkra fin­ulls-rasens framtid i dess ursprung­li­ga miljö och utan att ge avkall på rastypiskhet och rasens särart, utveck­la rasens värde­ful­la egen­skaper samt att hål­la fin­ull­saveln fri från inbland­ning av andra raser.

Den bil­dades 1988 främst för att räd­da fin­ull­srasen, efter­som dess egen­skaper gjort den myck­et attrak­tiv i korsningar med utländ­s­ka köt­traser. Förenin­gen bil­dades som Sven­s­ka Fin­ulls­förenin­gen, men under år 2016 ändrades nam­net till Förenin­gen Sven­s­ka Finullsfår.