Ull

ull

Vi anser  att fin­ullen är den bäs­ta på grund av sin mång­sidighet. Det finns ingen annan fårull som är så mjuk och fin som fin­ullen. Kar­dad och tovad fin­ull blir bra till tyg och kläder då den inte blir stum som en del annan ull kan bli. Fin­ulls­garn är bra till stick­at och vävt efter­som det inte ”sticks”.

Rek­om­mender­at min­imipris vid försäljn­ing av ull från fin­ulls­får, förut­satt att den är väl sorter­ad och skräpfri, är 100 kr + moms / kg.


Kän­ner du till det här om ull:

  • Ullens använd­ning­som­råde sträck­er sig från fiskaren vid Lofoten till beduin­er­na i Sahara.
  • Ullen värmer även om den är våt. Syn­tet­fibern är i prin­cip plast och funger­ar tvärt om.
  • Ull har stor fuk­tup­p­tagn­ings­för­må­ga — upp till 40% utan att den känns våt. Syn­tet­ma­te­r­i­al har 1–10% och bomull har 20%.
  • Ull isol­er­ar värme och brand­män använ­der bland annat ullplagg som sky­dd mot hetta.
  • Ull brin­ner dåligt och utveck­lar min­dre farli­ga gas­er vid för­brän­ning än vad syn­tet­ma­te­r­i­al gör.
  • Ullfet­tet, lano­linet, har läkande egen­skaper och används till hudkrämer.
  • Ullplagg behöver inte tvät­tas så ofta. Det räck­er att vädra dem. Syn­tet­ma­te­r­i­al däre­mot är sta­tiska och sug­er till sig smuts, damm och dålig lukt. De kräver daglig tvätt för att kän­nas rena.
  • Ullen påverkas inte av salter från krop­pen. Den ”andas”!
  • Ull­trö­ja med jac­ka utan­på värmer bra när det blås­er kallt.
  • Vad­mal­styg är slit­starkt, snyg­gt och behagligt att bära.

Oli­ka får­ras­er ger oli­ka ullk­valiteter och därför:

Rätt ull på rätt plats!