Startsida

Årsmöte 27–28 juli 2024

Välkom­men till Nor­rtäl­je på förenin­gens årsmöte den 27–28 juli. Vi sam­las på Rodens Ull­bruk, lan­dets nyaste spin­neri, där vi inled­er dagen med en föreläs­ning, Ull som lockar. Annkristin Hult, en av delä­gar­na i Rodens Ull­bruk, berät­tar om resor och upplevelser på Island, Shet­land och Hebrid­er­na där tusen­tals besökare sam­las var­je år för upplevelser kop­plat till den lokala ull­närin­gen. Efter lunch och kanske en tur på Nor­rtäl­jes gator och torg bör­jar årsmötesförhandlingarna.
På sönda­gen välkom­nar vi Kia Gabriels­son Beer för en djup-dykn­ing ner i fin­ul­lens hem­ligheter och möj­ligheter. Kia är utbil­dad ullk­las­si­fisör i Norge och hanter­ar årli­gen hun­dratals ullfäl­lar i Ull-SM, där hon deltar i bedömnin­gen. Sönda­gen avs­lu­tas efter lunch med en vis­ning av mask­in­er­na och pro­duk­tio­nen på Rodens Ull­bruk och avs­lu­tar besöket i fabriksbutiken.
www.rodensullbruk.se

Lördag den 27 juli

10.00 Ull som lockar, föreläs­ning Annkristin Hult

Lunch

14.00 Årsmöte, även digitalt

Kaffe
Mid­dag på Åtel­let, ca 260 kr + dryck

Söndag den 28 juli

9.00 — Kia Gabriels­son och vis­ning Rodens Ullbruk

Lunch

Anmälan senast 14 juli till anna@larsmass.se för att boka kaffe och mat eller eventuellt länk till mötet.

Tips på boende:

Hotell:
Åtel­let, https://atellet.se/
Berglings, https://berglings.se/
Hotell Rosla­gen, https://www.hotellroslagen.se/se/

B&B: https://www.svenfredriksson.com/


Nya Kurs­er!


Årsmöte 2023

OBS!!
OBS!!

På grund av för få anmäl­da till årsmötet i Förenin­gen Sven­s­ka Fin­ulls­får hel­gen den 28–30 juli får vi tyvärr med­dela att det fysiska mötet ställs in. Årsmötet kom­mer där­för i år att hål­las helt dig­i­talt via Teams den 29/7 kl 14.00.

Sista anmäl­nings­dag till mötet är tors­dag den 27/7 och anmälan sker till: nittonelva@gmail.com

Årsmöte­shan­dlin­gar och länk för delt­a­gande kom­mer att skickas ut efter anmälan.
Välkom­na att delta!
Styrelsen

Årsmöte

Spara datumet och anmäl för boende: Varmt välkom­na till Förenin­gen Sven­s­ka Fin­ulls­fårs årsmöte den 29 juli. Den­na gång för­läg­gs årsmötet i Tre­hör­na mel­lan Ödeshög och Tranås. Mer info och pro­gram kom­mer senare, men pas­sa på att redan nu boka in i kalen­dern och anmäla ditt intresse.

Årsmöteshel­gen kom­mer i sed­van­lig ord­ning att star­tas upp (för de som kan och vill) redan på fredagskvällen den 28 juli och avs­lu­tas någon gång efter lunch på sönda­gen den 30 juli. Årsmötet kom­mer att hål­las under lördagen.

Föl­jande boen­deal­ter­na­tiv finns reserver­ade för vår räkning:

  1. Enkel­rum med 2 bäd­dar, eget badrum i hotell­stan­dard. Pris: 1971 kr (fre-sön) eller 985 kr (lö-sön) för två per­son­er. Frukost ingår. I dessa rum kan man även bo ensam till en något lägre kostnad.
  2. Fler­bäd­darsrum, delat badrum i van­drarhems­stan­dard. Pris: 1431 kr (fre-sön) eller 716 kr (lö-sön) för två per­son­er. Frukost ingår inte. I dessa rum kan man läg­ga till en tred­je per­son mot en något högre kost­nad. Frukost kan köpas till för ca 95 kr/person.

Flera rum av de oli­ka alter­na­tiv­en finns reserver­ade för vår räkn­ing, men det­ta är mitt under högsä­song så vän­ta inte för länge om du/ni vet att ni tänker kom­ma. Mer info om rum­men och om boen­det hit­tar ni på föl­jande hem­si­da: Tre­hör­na Wärd­shus (trehornawardshus.se)

Anmälan: senast 30 juni till mail: nittonelva@gmail.com

Om man anmäler intresse och önskemål om boende i gott om tid finns viss möj­lighet att dela rum och att skräd­darsy efter eget tycke. Anmäl då så snart som möjligt så att vi kan kon­tak­ta värdshuset.

Varmt välkom­na och mer info kommer!

//Styrelsen


ENKÄT- AVSLUTAD

Det föds mån­ga fin­ull­slamm var­je år. Ändå är det bara en liten del av dessa lamm som mön­stras. Hur kom­mer det sig att det är så? Förenin­gen Sven­s­ka Fin­ulls­får vill gär­na stöt­ta fin­ull­suppfö­dare att mön­stra fler av sina lamm. Men för att kun­na göra det behöver vi veta hur och med vad vi ska stötta.

Vi ber om tio minut­er av din tid att besvara vår enkät. Pas­sa på att göra din röst hörd och kom med syn­punk­ter i stort och smått. Självk­lart är du anonym.

Din hjälp är otroligt vik­tig för oss, tack för att du ställer upp!


Nu finns våran fina bok. Mer info under fliken bok


Årsmöte 2022

Info om årsmötet finns HÄR!


Nya kurs­er har nu kom­mit in under fliken Kurs­er & Aktiviteter.


Nu finns det vyko­rt att beställa!!


Dig­i­talt årsmöte 2021

Med tanke på pågående pan­de­mi har styrelsen beslu­tat att årsmötet 2021 blir dig­i­talt, pre­cis som för­ra året. Vi planer­ar för att Got­land­sårsmötet istäl­let skall kun­na genom­föras under 2022.

Tid: Lördag 24 juli kl. 14.00

Plats: Dig­i­talt vid din dator

Anmälan: Sker genom mail till ord­förande Karin Skogh på

karin@ateljelammet.se senast 15 juli.

För att mötet ska fungera bäst behöver du:

En dator (Mac eller PC) med inbyg­gd web­bkam­era. Du kan även använ­da en sep­a­rat webbkamera.
Du kan även vara med på mötet med din mobil­tele­fon eller surfplatta.
Ett par hör­lu­rar med eller utan inbyg­gd mikro­fon. Hör­lu­rar­na som kom­mer med mobil­tele­fon­er brukar fungera bra, de har oftast bra mikro­fon­er på slad­den. Kop­pla in dem i hör­lur­sut­taget på datorn. Du kan även använ­da den inbyg­g­da mikro­fo­nen i datorn, eller sep­a­rat mikro­fon, om du har.

Du kan även använ­da datorhög­ta­lar­na, men se till att miljön du sit­ter i är så tyst som möjligt, så slip­per du och mötet biljud.

Du får vidare instruk­tion­er via mail efter att du anmält dig.

Varmt välkom­na till vårt dig­i­ta­la årsmöte önskar styrelsen


Dig­i­talt årsmöte 2020

Med tanke på pågående pan­de­mi har styrelsen beslu­tat att årsmötet 2020 blir dig­i­talt istäl­let för på Got­land. Vi planer­ar för att Got­land­sårsmötet istäl­let skall kun­na genom­föras under 2021.

Förde­len med det­ta är att alla medlem­mar kan vara med på årsmötet i år oavsett var man bor!

Tid: Lördag 25 juli kl. 14.00

Plats: Dig­i­talt vid din dator

Anmälan: Sker genom mail till ord­förande Karin Skogh på

karin@ateljelammet.se senast 15 juli.

För att mötet ska fungera bäst behöver du:

En dator (Mac eller PC) med inbyg­gd web­bkam­era. Du kan även använ­da en sep­a­rat webbkamera.
Du kan även vara med på mötet med din mobil­tele­fon eller surfplatta.
Ett par hör­lu­rar med eller utan inbyg­gd mikro­fon. Hör­lu­rar­na som kom­mer med mobil­tele­fon­er brukar fungera bra, de har oftast bra mikro­fon­er på slad­den. Kop­pla in dem i hör­lur­sut­taget på datorn. Du kan även använ­da den inbyg­g­da mikro­fo­nen i datorn, eller sep­a­rat mikro­fon, om du har.

Du kan även använ­da datorhög­ta­lar­na, men se till att miljön du sit­ter i är så tyst som möjligt, så slip­per du och mötet biljud.

Du får vidare instruk­tion­er via mail efter att du anmält dig.

Varmt välkom­na till vårt förs­ta dig­i­ta­la årsmöte önskar styrelsen


28/4–2020

P.G.A rådande sit­u­a­tion så blir årsmötet dig­i­talt i år.
(mer info kom­mer län­gre fram om hur)

Och näs­ta års Årsmöte hålls på Gotland

//Styrelsen


1/3–2020

FLYTTAT TILL NÄSTA ÅR!!!

Nu finns här all infor­ma­tion om årsmötet på Got­land i år.
Tänk på att boka i tid.

Årsmöte 2020 Gotland


13/1–2019
Nya kurs­er har nu kom­mit in under fliken Kurs­er & Aktiviteter.


16/5–2019

Nu finns fil­men om hur mön­string går till.
Ni hit­tar den under fliken Mönstring!!


9/4–2019!

Årsmöte 2019
Glöm inte anmäla er till årsmötet!
2bäddsrum med egen dusch och toalett är nu fullbokade.


27/3–2019 OBS! Kort anmälningstid!!!
Nya kurs­er har nu kom­mit in under fliken Kurs­er & Aktiviteter.


foto: Karin Skogh

foto: Karin Skogh

Här finner ni intres­sant läs­ning om förenin­gen och fin­ulls­fåret. /Styrelsen

Läs mer här om vad Stödet används till.