Stadgar för Föreningen Svenska Finullsfår

Antagna vid årsmötet i Älvkar­le­by den 28 juli 2012 och årsmötet i Hällekis den 27 juli 2013.

§ 1 Namn
Förenin­gens namn är Förenin­gen Sven­s­ka Finullsfår.

§ 2 Ändamål
Förenin­gens ändamål är:
att säkra fin­ull­srasens framtid i dess ursprung­li­ga miljö.
att utan att ge avkall på rastypiskhet och rasens särart,
utveck­la rasens värde­ful­la egenskaper.
att hål­la fin­ull­saveln fri från inbland­ning av andra raser.
att erb­ju­da grundläg­gande utbild­ningar med anknyt­ning till
fin­ulls­fåret och finullsaveln.
att beva­ka och främ­ja medlem­mar­nas rät­tigheter och
intressen, i egen­skap av fin­ullsin­tressen­ter, på nationell
och inter­na­tionell nivå.
att ska­pa kon­tak­ter mel­lan medlem­mar­na och mel­lan dessa
och andra intressen­ter av finullsfåret.
att samver­ka med andra fårin­tressen­ter, organ­i­sa­tion­er och
myn­digheter för en stark sven­sk fårnäring förankrad i
det sven­s­ka samhället.

§ 3 Medlemskap
Medlem kan de bli som är intresser­ade av förenin­gens arbete
och ändamål. Enskilt medlem­skap ger en röst.
Famil­jemedlem­skap ger en röst till vardera av två namngivna
famil­je­företrä­dare. Rösträt­ten är personlig.
Före­tagsmedlem­skap är stöd­jande och ger inte rösträtt.
Medlem kan genom full­makt rös­ta för ytterli­gare en medlem.

§ 4 Verksamhetsår
Förenin­gens verk­samhet­sår omfat­tar tiden 1 maj – 30 april.

§ 5 Årsmöte
Ordi­nar­ie årsmöte hålls sista hel­gen i juli.
Kallelse sänds ut senast fyra veck­or före årsmötet.
Årsmöte­shan­dlin­gar­na ska hål­las till­gäng­li­ga minst 3 veckor
före årsmötet. Kallelse till extra årsmöte skall ske enligt
sam­ma förfaringssätt.

§ 6 Motioner
Motion­er till årsmötet skall vara styrelsen till­han­da senast 31
maj.

§ 7 Årsmötesärenden
Vid årsmötet ska föl­jande ären­den behandlas:
— val av ord­förande för mötet
— anmälan av styrelsens val av protokollförare
— val av två juster­are tilli­ka rösträknare
— fast­stäl­lande av röstlängd
— fast­stäl­lande av föredragningslista
— god­kän­nande av kallelseförfarandet
— styrelsens årsredovisning
— revi­sor­ernas berättelse
— fast­stäl­lande av balansräkning
— frå­ga om ans­vars­fri­het för styrelsen
— beslut angående vinst eller för­lust enligt balansräkningen
— behan­dling av motioner
— ären­den från styrelsen som hän­skju­tits till årsmötet
— ersät­tning till styrelse, revi­sor­er och valberedning
— beslut om verk­samhet­s­plan och budget
— val av styrelse
— val av revi­sor­er och revisorssuppleant
— val av valberedning
— fast­stäl­lande av årsavgift för nästkom­mande verksamhetsår
— ären­den som inte kräver beslut

§ 8 Styrelse
Förenin­gens styrelse skall bestå av ord­förande, som väljs på
ett år, och sju ordi­nar­ie ledar­möter, som väljs på två år växelvis,
så att c:a hälften av ledar­möter­na väljs vid var­je årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ord­förande, kassör och sekreterare
för ett år. Styrelsen kan kny­ta adjunger­ade ledamöter till sig.
Delt­a­gande ordi­nar­ie ledamöter har en röst var. Vid lika röstetal
är ord­föran­dens, eller vid dennes från­varo, vice ordförandens,
röst utslags­gi­vande. Styrelsen är beslutsmäs­sig om alla ledamöter
bliv­it kallade och minst fem delt­ager i mötet. En av deltagarna
skall vara ord­föran­den eller vice ord­föran­den. Vid ordförandens
för­ti­da avgång blir ord­föran­de­posten vakant, vice ordföranden
led­er styrelsear­betet till näs­ta årsmöte. Vid ledamots förtida
avgång blir dennes plats vakant till näs­ta årsmöte då, om
man­dat­tid åter­står, fyll­nadsval görs.

§ 9 Firmatecknare
Förenin­gens fir­ma teck­nas av ord­föran­den och den eller dem
som styrelsen utser.

§ 10 Revision
För granskn­ing av förenin­gens räken­skaper och förvaltning
väl­jer årsmötet årli­gen två revi­sor­er och en suppleant.
Revi­sio­nen bör vara avs­lu­tad och revisionsberättelse
upprät­tad senast 30 dagar före årsmötet.

§ 11 Valberedning
Val­bered­nin­gen väljs årli­gen och skall bestå av tre personer
var­av en sammankallande.

§ 12 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fat­tas av två på
varan­dra föl­jande årsmöten, var­av minst det ena skall vara
ett ordi­nar­ie årsmöte. Vid det sista av dessa två skall
stadgeän­drin­gen bifal­las av minst 2/3 av de närvarande
röst­berät­ti­gade medlemmarna.

§ 13 Upplösning
Beslut om förenin­gens upplös­ning skall fat­tas av två på
varan­dra föl­jande årsmöten, var­av minst det ena skall vara
ett ordi­nar­ie årsmöte. Vid båda dessa årsmöten skall beslutet
bifal­las av minst 2/3 av de när­varande röstberättigade
medlem­mar­na. Förenin­gen till­gån­gar använ­des enligt det
sista årsmötets beslut.